Parapijos šeimos

Nuo 2002 metų, rengiant vaikus Pirmajai Komunijai, vyksta ir tėvų katechezė. Sekmadienius švenčiančios šeimos pakviečiamos į susitikimus, kurie tęsiasi ir po sakramento priėmimo šventės. Sesuo Pija Regina Baltikauskaitė SJE subūrė pirmąsias šeimas, laipsniškai stiprėjo bičiuliški santykiai, susitikimai po Šv. Mišių arbatai, pašnekesiams ir maldai tapo reguliarūs. 2006 metais broliai kapucinai skyrė vienuolyne jaukias patalpas, tinkamas šeimų dvasiniam ugdymui. Šeimų maldos grupė augo, draugystė stiprėjo. Dabar tai bendruomenė, susirenkanti ne tik sekmadieniais, bet ir kasdienos darbuose, džiaugsmuose ir sunkumuose palaikantys vieni kitus malda, asmeniniu dalyvavimu, konkrečia pagalba.

Kiekvieną sekmadienį šeimos renkasi 10 val. į Šv. Mišias, dalyvauja liturgijoje: skaito skaitinius, neša atnašas. 11 val. po Šv. Mišių vyksta susitikimai šeimų kambaryje, kur meldžiamasi Dienine Valandų liturgija, išsakant asmenines ir bendras intencijas. Kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį šeimos renkasi 18 val. Šv.Mišioms, o po jų Švč. Sakramento adoracijai. Taip pat kartą per mėnesį  šeimų bendruomenės nariai meldžiasi Rožinio maldą Marijos radijuje. Šiais metais  – tai kiekvieno mėnesio 4-oji diena 19val.

Sekmadieninių susitikimų metu pasidalinama, kaip tos dienos liturgija palietė dvasią, kas įsiminė homilijoje, sekmadienio Dievo Žodžio skaitiniuose. Aptariami įvykę ir planuojami būsimi renginiai, išvykos, šventės. Paliečiamos šeimoms aktualio temos. Pasitariama dėl kasdienių reikalų. Greta esančioje salėje vaikai gali žaisti. Maldos metu vyresnieji prisijungia prie tėvų, mažiausieji ramiai žaidžia kūrybinius žaidimus. Taip vaikams ugdoma pamaldumo dorybė.

Šeimos talkininkauja parapijos bažnyčioje besirengiant ir švenčiant liturgines šventes. Bendruomeniškai švenčiami gimtadieniai, santuokos jubiliejai, užgavėnės ir kt. Paminimos Tėvo, Motinos, Šventosios Šeimos, Gyvybės, Negimusio kūdikio dienos. Nuo 2012 metų pradėtos rengti parapijos šeimų konferencijos Šv. Juozapo dienos proga. Šeimų maldos grupės nariai prisijungia prie sakramentams ruošiamų vaikų tėvų katechezės, kviečia juos į bendrus renginius, keliones.

Tradicinėmis tapo šeimų piligriminės kelionės kasmet į Šiluvos atlaidus, prisijungiant prie tarptautinio piligrimų žygio Kryžių kalnas – Šiluva; į Kryžių kalno atlaidus pėsčiomis nuo Šiaulių katedros; į Žemaičių Kalvarijos atlaidus; į Žolinės atlaidus Pažaislyje; išvyka į Šeimų šventę Šiauliuose sausio pradžioje. Piligriminės kelionės, kaip maldos forma, telkia bendruomenę, skatina vaikų pamaldumą, o kasmetis jų pasikartojimas padeda likti ištvermingiems maldoje.

Nuo 2007 metų kiekvieną vasarą šeimų bendruomenė renkasi į 3-6 dienų rekolekcijas. Dvasinės konferencijos vyksta trijose atskirose grupėse: tėvams, paaugliams ir mažiems vaikams. Šeimos bendrai dalyvauja Šv. Mišiose ir Švč. Sakramento adoracijoje. Atitrūkę nuo kasdienės rutinos rekolekcijų dalyviai turi progą apmąstyti savo ir savo šeimos tikėjimo kelionę, randa būdų naujai išgyventi tikėjimo džiaugsmą šeimoje. Rekolekcijos vyko Pažaislyje, Paberžėje, Trinapolyje, Nemunaityje, Guronyse, Karklėje. Kasmet prisijungia keletas naujų šeimų, į rekolekcijas susirenka iki 100 dalyvių.

Bendra ištverminga malda, tradiciniai reguliarūs susitikimai dvasiniams pokalbiams, įsipareigojimas bendruomenei, džiaugsmas dalijantis gėriu, kitos krikščioniškos vertybės ugdomos kiekvienoje šeimoje. Auga dori, pamaldūs vaikai, įsijungiantys į parapijos gyvenimą liturginėje, jaunimo ir Taize maldos grupėse. Tikėjimo džiaugsmas sklinda šeimų aplinkoje, ypač tarp sakramentams vaikus atvedančių šeimų. Užsimezga ryšiai su kitomis katalikiškomis šeimų organizacijomis, įsijungiama į dekanato ir arkivyskupijos Šeimos centrų veiklą. Vienybės patirtis šeimoje,  bendruomenėje ir vienijimasis maldoje su Visuotine Bažnyčia stiprina meilę, visuomet palaiko viltį ir leidžia džiaugtis tikėjimu.