Parapijos istorija

1932 m. padėti Petrašiūnų bažnyčios pamatai.

1933 m. Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Pranciškus pašventino kertinį akmenį.

1934 m. iškilo bažnyčios sienos.

1935 m. į Kauno arkivyskupiją iš Bavarijos buvo pakviesti kapucinai, jiems atiduota nebaigta statyti Petrašiūnų bažnyčia. Tais metais uždengtas stogas, patys broliai aktyviai dalyvavo bažnyčios statybose, br. Rokas Macelis OFMCap atliko vidaus apdailą.

1936 m. gruodžio 13 d. bažnyčia atvėrė duris tikintiesiems – surengtų iškilmių metu ją pašventino J. E. apaštalinis nuncijus vysk. Antonio Arata, o homiliją pasakė J. E. vyskupas pal. Teofilius Matulionis.

Bažnyčios pašventinimo iškilmės:

Nuo Petrašiūnų bažnyčios pašventinimo iki kanoniško parapijos įsteigimo bažnyčia buvo Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos filija, todėl broliai kapucinai būdavo skiriami Karmelitų parapijos vikarais. Petrašiūnų filijoje dirbo br. Povilas, br. Jonas (provincijolas), br. Rokas, br. Marcelinas, br. Bernardas, br. Stanislovas, br. Adomas.

Broliai kapucinai Petrašiūnuose prieš karą:

Parapijos chorai:

Vaikų Pirmoji Komunija Petrašiūnuose:

1948 m., po Antrojo pasaulinio karo prasidėjus sovietinei okupacijai ir naikinant vienuolijas, buvo uždaryti Pertašiūnų kapucinų vienuolynas ir filija. Kad nebūtų sovietinės valdžios panaikinta, vyskupo dekretu įsteigta Petrašiūnų parapija.

Nors sovietmečiu vienuolynas buvo uždarytas, vienuoliai persekiojami, tačiau bažnyčios jaunimo zakristijoje apie 1970 m. ėmė burtis Eucharistijos bičiuliai – moksleiviai ir pogrindyje veikusios seserys vienuolės. Jie dalyvaudavo pamaldose ir slapta mokė vaikus tikėjimo tiesų, ruošė sakramentams. Iki šiol čia stovi stalas, ant kurio 1988 m. buvo krauju pasirašomas reikalavimas sovietų valdžiai grąžinti tikintiesiems Vilniaus Katedrą ir šv. Kazimiero bažnyčią.

Petrašiūnų bažnyčia po karo:

1995 m. birželio 15 d. kardinolo Vincento Sladkevičiaus dekretu Petrašiūnų bažnyčia grąžinta broliams kapucinams.

2006 m. spalio mėn. parapija šventė bažnyčios pašventinimo 70-mečio jubiliejų.

2007 m. sutvarkytas ir renovuotas bažnyčios šventorius.

Parapijoje dirbę klebonai:

J. Kuzmieris
A. Matulionis
J. Godliauskas
P. Petryla
P. Šniukšta
J. Jančiauskas
Br. Gimžauskas
R. Liukas
Albinas Graužinis
Krizantas Juknevičius SDB (1992-1993)
J. Kaknevičius
Kęstutis Grabauskas
J. Bujokas
Juozas Kazimieras Šumskis OFMCap (1995-2006)
Gintaras Vincentas Tamošauskas OFMCap (2006-2012)
Tomasz Pilch OFMCap (2012-2017)
Waldemar Michalowski OFMCap (2017- iki dabar)

Parapijoje tarnavę kunigai:

A. Žalkauskas
J. Vosylius
I. Plioraitis
P. Biskis
J. Račaitis
E. Bartulis
A. Bulota
K. Petraitis
K. Vilutis
J. Fabijanskas
A. Biskončius
R. Birbilas
A. Diškevičius
P. V. Vaitkus OFMCap
Gintaras Vincentas Tamošauskas OFMCap
R. Popovskis OFMCap
Waldemar Michalowski OFMCap
Tomasz Pilch OFMCap
Tomasz Olejnik OFMCap
Andrzej Biniek OFMCap
Piotr Komorniczak OFMCap
Michał Ferenc OFMCap.