Komunija

Svarbu žinoti:

Eucharistija (arba Švenčiausiasis Sakramentas, Šventoji Komunija) yra save dovanojančios ir su mumis visada pasiliekančios Dievo meilės sakramentas.

Komunija reiškia bendrystę. Priimdami Švenčiausiąjį Sakramentą, patiriame artimiausią įmanomą bendrystę su Jėzumi Kristumi. Jis ateina į kiekvieno žmogaus širdį ir suteikia jėgų gyventi, mylėti, išlikti tiesoje.

Šv. Mišių metu ant altoriaus esantys duona ir vynas perkeičiami į Kristaus Kūną ir Kraują. Ši paslaptis, įvykstanti kunigo rankose kaskart aukojant šv. Mišias, perduota paties Jėzaus Paskutinės vakarienės metu. Didįjį ketvirtadienį, naktį prieš savo kančią ir mirtį, Jėzus laužė duoną ir davė mokiniams vyno taurę sakydamas „Tai darykite mano atminimui“, taip palikdamas Save šiuose pavidaluose iki laikų pabaigos.

Eucharistiją šv. Mišių metu gali priimti kiekvienas Katalikų Bažnyčioje pakrikštytas ir tikintis asmuo, kuris suvokia esminį skirtumą tarp paprastos duonos ir šv. Komunijos, žino pagrindines katalikų tikėjimo tiesas ir neturi sunkių nuodėmių. Sunki nuodėmė — Dievo įsakymų nesilaikymas svarbiame dalyke, pilnai suprantant ir laisva valia pritariant šiam veiksmui.

Šv. Komunijos galima eiti dažnai, net kasdien. Pageidautina, kad šv. Komunija būtų priimama šv. Mišių metu, drauge su visais tikinčiaisiais.

Jei dėl esamų nuodėmių tikintysis negali priimti Šventosios Komunijos, derėtų prieiti Sutaikinimo sakramento.

Jei Eucharistijos priimti negali dėl netinkamo gyvenimo būdo (pvz. poros gyvenimo nesantuokoje) tuomet reikia stengtis sužadinti savyje dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti Viešpatį Jam vienam žinomu būdu mus aplankyti.

VAIKO:
– Krikšto pažymėjimas.

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. 

Pirmajai Komunijai vaikai rengiasi būdami maždaug 10 metų amžiaus, toje parapijoje, kurioje gyvena. Pasirengimas trunka vienerius mokslo metus (spalio-gegužės mėnesiais) pagal Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą.

Susitikimai vyksta kartą per savaitę parapijos salėje. Pasiruošimo programos metu stengiamasi vaikams kuo suprantamiau perteikti krikščioniškojo gyvenimo pagrindus. Vienas iš vaiko rengimo Pirmajai Komunijai tikslų yra gyvas tikėjimo praktikavimas kuo dažniau priimant šį sakramentą.

Šv. Komunijos priėmimas neatsiejamas nuo išpažinties sakramento, tad kelyje į pirmąjį susitikimą su Jėzumi Eucharistijoje vaikai rengiami Pirmajam išpažinties sakramentui. Šis sakramentas priimamas maždaug gavėnios laikotarpiu ir vaikai skatinami jį praktikuoti kartą per mėnesį iki Pirmosios Komunijos.

Esminis katechezių tikslas yra ne tik supažindinti, bet ir atvesti žmogų į bendrystę su Jėzumi Kristumi ir visa tikinčiųjų bendruomene. Dėl to pasirengimo metu vaikai kartu su tėveliais dalyvauja šv. Mišiose, kviečiami dalyvauti kitose parapijos veiklose, renginiuose.

Verta atkreipti dėmesį, kad pagrindinė atsakomybė už vaiko dvasinio gyvenimo ugdymą visgi tenka tėvams. Parapijos kunigai, katechetai ir tikybos mokytojai yra tik pagalbininkai. Prašydami vaiką paruošti Pirmajai Komunijai, tėvai įsipareigoja padėti vaikui gyventi krikščioniškąjį dvasinį gyvenimą šeimoje ir bendruomenėje.

Todėl mūsų parapijoje lygiagrečiai vaikų užsiėmimams vyksta susitikimai tėveliams, kuriuose jų dalyvavimas labai pageidautinas. Susitikimų metu pristatomi pagrindiniai mūsų tikėjimo akcentai, vyksta susitikimai su kunigais, svečiais, teminės grupelės.

Tėvelius siekiama visapusiškai įtraukti į vaiko pasiruošimą krikščioniškai gyventi – sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose, reguliariai eiti išpažinties, praktikuoti krikščioniško gyvenimo vertybes.

Krikšto žvakė – primena dieną, kai tapome Dievo vaikais ir savo šviesa lydi į gyvą susitikimą su Kristumi Eucharistijoje.

Rožinis (rožančius) – karoliukų vėrinys su kryželiu. Galingos maldos, skirtos apmąstyti svarbiausius Jėzaus ir Marijos gyvenimo įvykius, įrankis.

Škaplierius – dvi juostelėmis sujungtos audinio skiautelės su Marijos ir Jėzaus atvaizdais. Pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai ženklas.

Pirmosios Komunijos šventėje dažniausiai dalyvauja visi šeimos nariai, kiti artimieji, draugai. Kad visi susirinkę jaustųsi maloniai, kviečiame svečius supažindinti su tinkama apranga bažnyčioje, kuri derėtų su vietos ir įvykio šventumu:

Moterims ir merginoms derėtų: klasikinio pobūdžio suknelė, dengianti pečius, krūtinę bei siekianti kelius. Bažnyčioje nepritinka atvira, nuogas kojas, pilvą ir pečius demonstruojanti apranga, iššaukiantis makiažas.

Vyrams ir vaikinams derėtų: klasikinio pobūdžio kostiumas ar marškiniai.  Bažnyčioje nepritinka sportinė, gatvės stiliaus apranga, šortai virš kelių ar marškinėliai be rankovių.

Taip pat, kad tai būtų ne tik vaiko, bet ir visos šeimos šventė, maloniai kviečiame artimuosius artėjant tai dienai drauge su sūnumi/dukra priimti Sutaikinimo (išpažinties) sakramentą ir šventės dieną – Šventąją Komuniją.

Pirmosios Komunijos proga tėvai, seneliai ar krikštatėviai dažnai ieško atminimo dovanos. Tikėjimo praktikoje naudojami daiktai – rožančius, maldaknygė, Šventasis Raštas – gali būti iš ties naudingi, tačiau vaikas turi suprasti jų reikšmę ir būti išmokytas jais naudotis. Jei tokio daikto dovanojimas atlieka tik simbolinį vaidmenį, dovana neturi jokios prasmės.

Taip pat gali būti dovanojami pakabukai su kryžiuku, šventųjų medalikėliai. Svarbu paminėti, kad krikščionims nedera dovanoti bei nešioti „talismanų“, „amuletų“, pakabukų su mūsų tikėjimui priešiškais ženklais – zodiako, rytų religijų ar okultiniais simboliais.

Prieš dovanojant galima paprašyti kunigo pašventinti dovaną. Zodiako ir kiti ženklai nėra šventinami. Svarbu atminti, kad dovanų palaiminimai nėra magiški ir nesuteikia daiktams jokių galių.

Suaugusieji, norintys priimti Krikšto ir Eucharistijos sakramentus, turi kreiptis į parapijos kleboną.

Jie ruošiami pagal Suaugusiųjų katechezės programą.