Adorantės ir ministrantai

Liturginė grupė veikia nuo 1970 m.

Liturginės grupės tikslas yra ugdyti sąmoningą ir aktyvų kataliką-parapijietį.

Uždaviniai: ryšio su Jėzumi Eucharistijoje ir Šventajame Rašte gilinimas, sąmoningesnis ir aktyvesnis dalyvavimas Eucharistijos šventime ir parapijos gyvenime.

Grupę sudaro adorantės ir ministrantai. Liturginė grupė ruošia ir aktyviai dalyvauja Eucharistijos procesijose, parapijos šventėse, patarnauja, adoruoja, stovi garbės sargyboje per šv. Mišias, Eucharistijos pagarbinimo metu. Rengia rekolekcijas ir vasaros stovyklas.