Marijos legionas

Grupė įkurta 1999 m. vasario 7 d. Ją sudaro aktyvieji nariai ir nariai pagalbininkai, kurie kasdien namuose kalba Marijos Legiono maldas ir po vieną M. Marijos rožinio dalį. Svarbiausias tikslas yra skleisti pamaldumą per Švč. Mariją į  Kristų.

Pagrindinė aktyviųjų narių veikla – parapijiečių lankymas „nuo slenksčio iki slenksčio“, dvasinės ir socialinės pagalbos šeimoms teikimas. Yra ir pastoviai, kelis kartus per savaitę lankomi žmonės. Taip pat teikiama pagalba Kauno miesto Slaugos ligoninėje Petrašiūnuose. „Aktyvieji“ lanko ligonius, pakviečia kunigą aukoti šv. Mišias ligoninėje ar mirštantiems suteikti Ligonio patepimo sakramentą. Prieš šv. Kalėdas lankydami namus rūpinasi jų pašventinimu, moko kalbėti Rožinį, dalija Marijos medalikėlius. Marijos Legiono nariai veda šv. rožinio maldą žmonių grupėms, katechizuoja vaikus ir suaugusius, meldžiasi už nusidėjėlių atsivertimą. Grupė dalyvauja  adoracijose, maldininkų kelionėse į šventas vietas. Sekmadieniniuose susirinkimuose meldžiasi, kalba Rožinį, studijuoja „Legio Marija“ oficialią atmintinę.