Gvadelupės Marijos maldos grupė

Šventoji Dvasia, Jėzaus Evangelija ir laiko ženklai ragina atsižvelgti į Dievo įsakymus ir Jo Žodį, kuris yra Viešpats, teikiantis gyvybę ir Dvasią. Žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, turi rūpintis viena iš savo prigimtinių teisių ir pareigų – savo dvasiniu gyvenimu. Dievas įsako puoselėti žmogaus gyvybę ir ginti ją nuo pat pradėjimo motinos įsčiose iki natūralios mirties.

Šis maldos už gyvybę ir dvasinį atgimimą sąjūdis asmenine ir bendruomenine malda, kuriant maldos grupes namuose, įstaigose, parapijose, pasninku, evangelizacija, visuomeninėmis akcijomis, piligriminėmis kelionėmis ir kitais galimais teisėtais būdais propaguoja gyvybės ir dvasinę tikėjimo kultūrą, ragina atgaivinti esminį žmogaus pagrindą – dvasią maldos galia ir dvasiniu gyvenimu, grįžtant prie Dievo. Šis sąjūdis gina ir rūpinasi pradėta gyvybe bei šeima kaip vyro ir moters sąjunga, taip pat skleidžia tiesą apie dvasinius pavojus žmogaus sielai, apie abortus – negimusių kūdikių žudymą, eutanaziją – sergančių žmonių žudymą, įvairių priklausomybių pavojų žmogaus gyvybei ir sielai, be to perspėja apie įvairias grėsmes žmogaus gyvybei ir sielai.

Nariu gali tapti kiekvienas, kuris priima sąjūdžio nuostatas, pritaria Katalikų Bažnyčios mokymui apie gyvybę, gyvena dvasinį gyvenimą, priima Eucharistijos, Atgailos sakramentus ir asmeniškai ar viešai perskaito pasiaukojimo aktą. Narystė nutrūksta, jei nedalyvaujama sąjūdžio veikloje ir neatnaujinamas (bent kartą per metus) pasiaukojimo aktas. Jei ketinate įsijungti į šį sąjūdį ar sukurti maldos grupę prašome atsiųsti prašymą su tiksliu vardu, pavarde, adresu, tel. numeriu (būsite įrašytas į sąrašus ir gausite sąjūdžio nario pažymėjimą).

Švč. Mergele Marija, Dievo Motina, Gvadelupės gyvybės Motina, apsireiškusi Meksikoje, ant Tepejako kalno, davusi gyvybę mūsų Atpirkėjui Jėzui Kristui. Tave Dievas pašaukė nešti pasauliui gyvybės ir nusigręžimo nuo nuodėmės žinios, kad žmogus būtų gyvas ir kad būtų branginama jo gyvybė ir siela – ne tik šiame pasaulyje, bet ir amžinybėje. Pasižadu visomis jėgomis gyventi Evangelija, Jėzaus ir Katalikų Bažnyčios mokymu, praktikuoti maldą, meditaciją, priimti sakramentus, skleisti Dievo gyvybės ir atpirkimo iš nuodėmės žinią pasaulyje visais man galimais būdais, skelbti dvasinį atsinaujinimą ir atsivertimą, sekti Jėzumi ir vykdyti Dievo valią. Amen